REGULAMIN


Regulamin ten określa zasady funkcjonowania i warunki korzystania z serwisu AleStruna.pl. Właścicielem serwisu jest firma AleGitara.pl Arkadiusz Strunicki. Kontakt z przedstawicielami serwisu można uzyskać korzystając z adresu poczty elektronicznej znajdującej się pod tym linkiem.


<

WARUNKI UŻYTKOWANIA

Użytkownicy przed rozpoczęciem korzystania z serwisu AleStruna.pl są zobowiązani zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację postanowień Regulaminu.

Zakup całego kursu obecnie jest możliwy tylko i wyłącznie za pomocą specjalnego formularza na jednej z podstron serwisu alegitara.pl.

Rejestracja na stronię jest darmowa, w żaden sposób nie zobowiązuje użytkownika do wykupowania kolejnych poziomów kursu lub innych usług z nimi związanych.

W momencie rejestracji użytkownik otrzyma dostęp do pierwszego poziomu kursu „STARTER”.

Użytkownicy zobowiązują się do przestrzegania obowiązującego powszechnie prawa oraz postanowień niniejszego Regulaminu. W ramach korzystania z serwisu zabronione jest publikowanie jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym, obraźliwym, czy też naruszającym dobra osobiste.

Poprzez udział w kursach na AleStruna.pl, uczestnik otrzyma wiedzę obejmującą metodologię działania z zakresu gry na gitarze. „AleGitara.pl Arkadiusz Strunicki” nie gwarantuje Uczestnikom osiągnięcia założonego przez nich skutku związanego z tematyką szkolenia/coachingu. Uczestnik jest wyłącznie odpowiedzialny za sposób, w który korzysta z przedstawionych mu metodologii, w szczególności za wykorzystywanie ich niezgodnie z instrukcjami trenera.

Osoby korzystające z serwisu oświadczają, że nie będą zgłaszać jakichkolwiek roszczeń w stosunku do kursu lub materiałów z nich pochodzących.

Uczestnicy serwisu oświadczają, iż rozumieją, że kursy tu obecne mają charakter wyłącznie edukacyjny.


DANE OSOBOWE:

Dane osobowe przetwarzane w ramach serwisu AleStruna.pl są zbierane, przechowywane, przetwarzane i zabezpieczane przez Operatora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w zgodzie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)

Zbierane dane osobowe są wykorzystywane w celu użytkowania serwisu jak również w innych celach określonych wskazanych przez „AleGitara.pl Arkadiusz Strunicki” przy zbieraniu danych, w tym marketingu produktów i usług administratora danych.

Każdy ma prawo i możliwość dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. W wypadkach prawem przewidzianych każdy może zażądać usunięcia jego danych osobowych.

Użytkownicy serwisu oświadczają, że wyrażają zgodę przetwarzanie nagrań audio/video związanych z kursami (dobrowolnie udostępnianych przez uczestnika), oraz na użycie ich imienia, wizerunku, głosu na potrzeby serwisu i oświadczają, że nie będą mieli jakichkolwiek roszczeń z tym związanych.


POSTANOWIENIA OGÓLNE:

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.

Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów związanych w wykonywaniem umów zawartych na podstawie niniejszego Regulaminu, jest właściwy rzeczowo sąd według siedziby „AleGitara.pl Arkadiusz Strunicki” Niniejszy regulamin stanowi integralną część umów zawieranych za pośrednictwem serwisu.